این ده نکته را در زندگی به یاد داشته باشید

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۵۰

هیچ یک از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم، انتخاب کننده به دنیا آمده ایم.

این ده نکته را در زندگی به یاد داشته باشید

ده نکته خوب که باید در زندگی مان در نظر داشته باشیم:

1_ ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست.

2_ عمل باشید نه عکس العمل، صدا باشید نه انعکاس صدا.

3_ مراقب بدن خود باشید، زیرا تنها جایی است که تا آخر عمر در آن زندگی می کنید.

4_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند.

5_ آرزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری باشید، یعنی نادیده گرفتن خودتان.

6_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمیشود.

7_ اگر کسی کار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نکنین.

8_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.

9_ کسانی که در گذشته زندگی می کنند، آینده خود را محدود می کنند.

10_ هیچ یک از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم، انتخاب کننده به دنیا آمده ایم.

منبع: succes.ir