آموزش روش های تزیین پلو

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۴۶

تزیین پلو برای مجالس رسمی

آموزش روش های تزیین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تصویر 1

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تصویر 2

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی    تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تصویر 3

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

تصویر 7

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

تصویر 8

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تصویر 9
تصویر 10

تزئین با  پلو زعفرانی ، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت

تصویر 11

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

تصویر 12

تزئین با  پلو زعفرانی  و زرشک

تصویر 13

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

تصویر 14

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

تصویر 15

تزئین با  پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک

تصویر 16

تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک

تصویر 17

منبع: سیب سبز