داستان طنز: از فرصت ها استفاده کنید!

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۳

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

داستان طنز: از فرصت ها استفاده کنید!

مرد پاسخ داد: بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت.

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

مرد پاسخ داد: نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!!!!

منبع: بیتوته