هرگز زود قضاوت نکنید !

۱۱ فروردین ۱۳۹۵

۷۳

داستان های تک خطی د رمورد قضاوت کردن که زیبا و پر معنا می باشند . پیام این نوشته های کوتاه این است که هرگز زود قضاوت نکنید !

هرگز زود قضاوت نکنید !

دانشجویان به استاد خود که ساعت زنانه ای در مچ داشت میخندیدند غافل از اینکه ساعت متعلق به دختر فوت شده اش بود...

کلاه گیس دانشجوئی از سرش افتاد و همه به او خندیدند غافل از اینکه دوست شان شیمی درمانی میکرده...

طفلی سر قبر مادرش رفت و او را صدا کرد. مادر . معلمم  مرا میزند و بمن میگوید تو تنبلی چون مادرت زنی است مهمل...

باشد که مواظب حرکاتمان وحرفهایمان باشیم..

منبع: سیمرغ