این سوسک قوی ترین موجود دنیاست !

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۸

میخواهیم قوی ترین موجود دنیا را به شما معرفی کنیم , موجودی که می تواند اجسامی 1400 برابر وزن خود را حمل کند.

این سوسک قوی ترین موجود دنیاست !

قوی ترین موجود دنیا

شاید باورش برایتان سخت باشد اما یک نوع سوسک قدرتمند‌ترین حشره جهان است که در مقایسه با وزنش محققان آن را قوی‌تر از یک گوریل می‌دانند!

سرگین‌غلتانک یا سوسک سرگین نوعی سوسک است که محققان فهمیده‌اند می‌تواند اجسامی 1411 برابر وزن خودش را بکشد و حمل کند.

عکس سوسک سرگین

عکس سوسک سرگین

این مسئله مثل این است که یک انسان با وزن معمولی 6 اتوبوس دو طبقه را به صورت همزمان بکشد و جابجا کند!

این در حالی است که یک گوریل می‌تواند اجسامی 10 برابر وزن خود را جابجا کند.

منبع: khabaronline.ir