معمای قناری ها

۰۵ مهر ۱۳۹۵

۱۴

تینا تعدادی قناری و تعدادی قفس در اختیار دارد. اگر او در هر قفس 4 قناری قرار دهد، یک قفس، خالی باقی می ماند. اگر او در هر قفس 3 قناری قرار دهد، یک قناری بدون قفس خواهد ماند. آیا می توانید بگویید تینا چند قناری و چند قفس دارد؟

معمای قناری ها


جواب معما:

با توجه به صورت معما داریم:

بخش نخست:   تعداد طوطی ها برابر است با 4 برابر تعداد قفس ها منهای یک:

1)     P = 4 (C - 1)

بخش دوم:   تعداد طوطی ها برابر است با سه برابر تعداد قفس ها به علاوه یک:

2)     P = 3C + 1

با حل این دو معادله، خواهیم داشت:

تعداد طوطی ها: 16

تعداد قفس ها: 5

منبع: ihoosh.ir