معمای سه ظرف و ده مهره

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۱

یک پارچ، یک لیوان و یک استکان همراه با 10 (ده) عدد مهره داریم. می خواهیم این مهره ها را به نحوی در این سه ظرف قرار دهیم که تعداد مهره ها در هر کدام از آنها یک عدد فرد باشد. چگونه این کار ممکن است؟

معمای سه ظرف و ده مهره


جواب معمای سه ظرف و ده مهره

چون عدد 10 (ده) یک عدد زوج است نمی توان اون رو به سه عدد فرد تقسیم کرد.

اما جهت انجام این کار در استکان 1 (یک) مهره، در لیوان 7 (هفت) مهره و در پارچ 2 (دو) مهره قرار می دهیم و استکان را داخل پارچ میگذاریم. به این صورت در هر ظرف تعداد مهره ها عددی فرد می شود.

با توجه به اینکه اندازه استکان از پارچ کوچکتر است به راحتی آن را داخل پارچ قرار داده و به جواب معما میرسیم.

منبع: vase2.com