معمای تعداد مکعب با دو وجه قرمز

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

مطابق شکل برای ساخت این پروژه عظیم و مکعب بزرگ، به 27 مکعب کوچک نیاز داریم. که فقط سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمز می باشد.

معمای تعداد مکعب با دو وجه قرمز

پس از اتمام کار این بنا، چند مکعب کوچک فقط و فقط دو سطح (وجه) آن قرمز رنگ است؟؟


پاسخ معما:

12 مکعب فقط با دو وجه قرمز داریم.

8 مکعب فقط با 3 وجه قرمز داریم

1 مکعب کاملا بی رنگ داریم.

منبع: بیتوته