محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد

۲۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

دو و میدانی کار ایران در ماده پرتاب نیزه F46 پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد

محمد فتحی گنجی در ماده پرتاب نیزه کلاس F46 در رقابت با 12 حریف خود به عنوانی بهتر از چهارمی دست پیدا نکرد.

فتحی گنجی با بهترین پرتاب خود به میزان 54 متر و 67 سانتیمتر در رده چهارم قرار گرفت ضمن اینکه دو پرتاب وی از سوی داوران خطا اعلام شد.

«دوِندرا» از هندوستان با پرتابی به میزان 63 متر و 97 سانتیمتر طلا گرفت و «چونلیانگ»چینی با 59 متر و 93 سانتیمتر به مدال نقره رسید.

منبع: ایسنا