تست هوش: اشاره گرها و اعداد متناظر

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۲۰

به شکل پایین نگاه کنید. می خواهیم خانه های خالی را با فِلِش های در جهت راست و چپ، چنان پرکنیم که هر یک از اعداد، نمایانگر تعداد فلش هایی باشد که در کلِ سطر جدول، به آن عدد اشاره می کند.

تست هوش: اشاره گرها و اعداد متناظر

آیا می توانید جهت این فلش ها را مشخص نمایید؟

تست هوش, تست هوش اعداد متناظر


پاسخ تست هوش:

تست هوش, تست هوش اعداد متناظر

منبع: ihoosh.ir