اگر موفقیت و رضایتمندی در زندگی برایتان مهم است این تمرینات را انجام دهید!

۰۳ تیر ۱۳۹۵

۳۳

برای ایجاد زندگی مورد علاقهتان که نمره ده را کسب کند، باید در ابتدا همه روزه زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا به شخصی در سطح ده تبدیل شوید که قادر است آن سطح از موفقیت را ایجاد و حفظ کند. اما چه کسی وقت آن را دارد، مگر نه؟ خوشبختانه روشی وجود دارد که این کار را در عرض شش دقیقه روزانه انجام دهید.

اگر موفقیت و رضایتمندی در زندگی برایتان مهم است این تمرینات را انجام دهید!

  مهم نیست که اکنون در چه مرحله زندگیتان هستید، من و شما حداقل در یک چیز با هم مشترک هستیم: ما همه میخواهیم زندگیمان و خودمان را ارتقا دهیم. نمیخواهم بگویم که مشکلی داریم، اما ما به عنوان آدمیزاد طوری متولد شدهایم که میخواهیم به شکل بیوقفهای رشد و پیشرفت کنیم. من باور دارم که همه ما اینگونه هستیم. با این حال مردم هر روز از خواب بیدار میشوند و زندگی مثل قبل پیش میرود.

اگر موفقیت و رضایتمندی بر اساس نمرهدهی یک تا ده ارزیابی میشد، میتوانستم بگوییم که همه میخواهند در همه جوانب زندگیشان نمره ده را کسب کنند.

نکته اینجاست: برای ایجاد زندگی مورد علاقهتان که نمره ده را کسب کند، باید در ابتدا همه روزه زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا به شخصی در سطح ده تبدیل شوید که قادر است آن سطح از موفقیت را ایجاد و حفظ کند.

اما چه کسی وقت آن را دارد، مگر نه؟ خوشبختانه روشی وجود دارد که این کار را در عرض شش دقیقه روزانه انجام دهید.

متد سیورز را انتخاب کنید، روشی ترتیبی که شش تا از کارآمدترین تمرینات شناخته شده ارتقای شخصی را با هم ترکیب میکند. در حالی که برخی از افراد میتوانند ساعتها برای این تمرینات وقت بگذارند، تنها یک دقیقه برای هر تمرین –و به طور کلی شش دقیقه- طول میکشد که نتایج خارقالعاده آن را ببینید.

فقط تصور کنید که شش دقیقه نخست روز اینگونه آغاز شود:

دقیقه اول: س مثل سکوت

به جای آن که دکمه «snooze» یا چرت زدن را فشار دهید و سپس با استرس و خستگی روزتان را آغاز کنید، اولین دقیقه روز را به سکوتی هدفدار اختصاص دهید. به آرامی بنشینید، سکوت و آرامش را برقرار سازید و نفسهای عمیقی بکشید. شاید به تمرکز بپردازید. بر روی خود متمرکز شوید و شرایط مطلوب ذهنی ایجاد کنید که شما را به سوی داشتن روزی کارآمد رهنمون کند.

شاید در آن لحظات به شکرگزاری و قدردانی از خداوند بپردازید. زمانی که در سکوت مینشینید، ذهنتان را آرام میکنید، به بدنتان آرامش میبخشید و اجازه میدهید که استرس از بدنتان خارج شود. شما با این کار مفهومی عمیقتر از وضوح، هدف و جهتیابی خواهید یافت.

دقیقه دوم: ت مثل تصدیق

برگه تصدیق خود را بیرون بیاورید و شروع به خواندن آن کنید؛ برگه تصدیق برگهایست که در آن جملاتی نوشتهاید که پتانسیل نامحدود، اهداف مهم و کارهای موردنیاز برای رسیدن به آنها را به شما یادآوری میکند. خواندن جملاتی که تواناییتان را به شما یادآوری میکند، انگیزهبخش خواهد بود. دیدن کارهایی که باید انجام دهید به شما انرژی مجددی میبخشد تا روی آنچه باید امروز انجام دهید تا زندگیتان را به مرحله بعدی ببرید، تمرکز کنید.

دقیقه سوم: ت مثل تجسم

چشمانتان را ببندید و تصور کنید زمانی که به اهدافتان دست یابید چه احساسی خواهید داشت و زندگیتان چگونه خواهد بود. دیدن چشمانداز ایدهآل عقیدهتان به ممکن بودن آن و تمایلتان به تبدیل کردن آن به واقعیت را افزایش خواهد داد.

دقیقه چهارم: ن مثل نرمش

بلند شوید و برای شصت ثانیه بدنتان را حرکت دهید. این مقدار زمان برای افزایش جریان خون و اکسیژن به مغز کافی است. شما میتوانید به سادگی یک دقیقه بالا و پایین بپرید، شنای سوئدی یا بشین پاشو انجام دهید. نکته در این است که شما ضربان قلبتان را افزایش دهید، انرژی ایجاد کنید و تواناییتان در هشیاری و تمرکز را افزایش دهید.

دقیقه پنجم: خ مثل خواندن

کتابی را که در حال حاضر مشغول خواندن آن هستید، بردارید و یک یا دو صفحه بخوانید. ایده جدیدی بیاموزید، چیزی که بتوانید در طول روز به کار بگیرید و به بهبود نتایج کاری یا عاطفیتان کمک کند. چیز جدیدی کشف کنید که بتوانید از آن برای تفکر بهتر، احساس بهتر و زندگی بهتر بهره بگیرید.

دقیقه ششم: ن برای نوشتن

دفترچهتان را بردارید و یک دقیقه وقت صرف نوشتن چیزی کنید که شکرگزارش هستید و به آن میبالید. همچنین سه نتیجهای را که میخواهید در آن روز کسب کنید نیز بنویسید. با انجام این کار، شما وضوح کار و انگیزهای را که برای دست به کار شدن به آن نیاز دارید، ایجاد میکنید.

امروز شروع کنید

اگر روزتان را با گذراندن این شش دقیقه آغاز کنید، چه احساسی خواهید داشت؟ کیفیت آن روز و زندگیتان چقدر بهبود خواهد یافت؟ همه ما موافق هستیم که سرمایهگذاری حداقل شش دقیقه زمان برای تبدیل شدن به شخصی که برای کسب زندگی مورد علاقهمان باید باشیم، نه تنها منطقیست که یک باید به تمام معناست.

منبع: مجله خلاقیت