معمای المپیادی: چراغ برق

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۴

در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر وجود دارد.

معمای المپیادی: چراغ برق

تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟


جواب معمای چراغ برق:

معمای المپیاد ریاضی, معما با جواب

چراغها را مطابق شکل 1، به سه دسته تقسیم میکنیم.

اگر در یک دسته بیشتر از 4 چراغ خاموش باشد، پس یکی از دو چراغ وسطی این آن دسته خاموش است. توجه کنید از آنجا که این چراغ از پنج چراغ دیگرِ همدسته اش فاصلهای کمتر از 60 متر دارد، با این فرض که در همسایگیِ 60متریِ هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر قرار دارد تناقض دارد. پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داریم و بنابراین در کل حداکثر 12 چراغ میتواند خاموش باشد.

شکل 2 مثالی برای 12 چراغ را نمایش میدهد. (دایره های توخالی چراغ های خاموش هستند.)

منبع: ihoosh.ir