تزیین های زیبایی از کباب ماهیتابه

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۲۱

در این جاتزیین های زیبایی از کباب ماهیتابه ای را برای تان آورده ایم تا اوقات خوشی را با خانواده تان سپری نمایید...

تزیین های زیبایی از کباب ماهیتابه

کباب ماهیتابه  به شکل سه گوش برش خورده و روی آن برش‌ هایی از کدو قرار داده شده است. بعد از پخت، برش‌ هایی از گوجه دور کباب چینده شده و روی آن سس زرد و کنسرو نخودفرنگی قرار داده شده است و در آخر یک گل رز با پوست گوجه فرنگی درست شده و روی کباب گذاشته شد

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

برنج در دیس کشیده شده و بعد روی آن برنج زعفرانی ریخته شده است.   کباب ماهیتابه  به شکل سه گوش پخته شده و دور دیس چینده شده است. روی کباب با سماق و برش‌ هایی از گوجه فرنگی تزئین شده و در آخر یک گل رز با پوست گوجه فرنگی درست شده و روی برنج گذاشته شده است.

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

برنج در دیس گرد کشیده شده و بعد روی آن برنج زعفرانی ریخته شده است. کباب ماهیتابه به شکل سه گوش پخته شده و دور دیس چینده شده است. روی کباب ماهیتابه ها با سماق تزئین شده و در آخر یک گل رز با پوست گوجه فرنگی درست شده و روی برنج زعفرانی قرار داده شده است

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

برنج سفید در دیس مستطیل شکل کشیده شده و بعد روی آن برنج زعفرانی ریخته شده است. کباب ماهیتابه به شکل مستطیل، برش خورده و پخته شده و روی برنج زعفرانی چینده شده است. در آخر روی کباب ها با سماق تزئین شده است.

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

مایه  کباب ماهیتابه  را به صورت دایره کوچک پهن می کنیم و بعد تکه ای سوسیس داخل آن می گذاریم و آن را به صورت توپ قلقلی در آورده، سرخ می کنیم. بعد از سرخ شدن، آن را در ظرف پایه دار چینده، با گوجه فرنگی و یک خیار که به صورت مارپیچ برش خورده، تزئین می کنیم

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

کباب ماهیتابه به شکل سه گوش برش خورده است. بعد از پخت، برش‌ هایی از گوجه فرنگی دور کباب چینده شده و روی آن سس زرد ریخته شده است. روی کباب کمی سماق ریخته شده و در آخر یک گل رز با پوست گوجه فرنگی درست شده و روی کباب قرار داده شده است.

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

ابتدا وسط  کباب ماهیتابه  یک برش گرد خورده است و اطراف آن مانند شکل برش خورده است تا مانند یک توپ شود. بعد از پخت، با برش‌ هایی از کاهو تزئین شده است.

ایده هایی بسیارجالب وزیبا برای تزیین کباب ماهیتابه

منبع: تبیان