داستان زیبای جزا در روز قیامت!

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۹

یک سال رئیس بخارا به حج رفت. چون به نزدیک عرفات رسید، درویشی پیش او آمد

داستان زیبای جزا در روز قیامت!

با پای برهنه و تاول زده، تشنه و گرسنه به رئیس بخارا گفت: «آیا روز قیامت جزای من مثل جزای تو باشد؟ »

رئیس جواب داد: «حاشا که خدای عزوجل من را چون جزای تو دهد، زیرا که من متمول هستم و به فرمان خدا آمدم و تو برخلاف فرمان خدا آمدی. »

قابوسنامه

منبع: asriran.com