معمای رقابت در امتحانات

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

یک امتحان 100 نمره ای از دانش آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است. هر کلاس 50 دانش آموز دارد. پس از اعلام نتایج، مشخص شد که میانگین نمرات کلاس الف از میانگین نمرات کلاس ب بیشتر است. حداکثر چند دانش آموز در کلاس ب هستند که نمره آنها از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر است؟

معمای رقابت در امتحانات

الف) 1            ب) 25          ج) 49          د) 50          ه) امکان ندارد دانش آموزی از کلاس ب، نمره اش از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر باشد.


پاسخ معمای المپیادی 'رقابت در امتحانات'

5- گزینه (ج) صحیح است.

با توجه به این که نمره نفر اول کلاس الف بیشتر یا مساوی میانگین نمرات این کلاس است و این میانگین از میانگین کلاس ب بیشتر است، می توان گفت که نمره نفر اول کلاس الف از میانگین نمرات کلاس ب بیشتر است. در نتیجه ممکن نیست که کسی در کلاس ب نباشد که نمره اش از نفر اول کلاس الف کمتر باشد. در نتیجه حداکثر 49 نفر در کلاس ب هستند که از تمامی افراد کلاس الف بیشتر است.

حال کافی است که برای 49 نیز مثالی ذکر کنیم. فرض کنید 49 نفر در کلاس ب نمره 100 کسب کردند و یکی صفر شده باشد. در کلاس الف نیز همگی نمره 99 را کسب کرده باشند. در نتیجه

(100 x 49) /50 < (50 x 99) /50

در این حالت به وضوح 49 نفر در کلاس ب نمره شان از تمامی افراد کلاس الف بیشتر شده است.

منبع: ihoosh.ir