معمای جابجایی چوب کبریت

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید.

معمای جابجایی چوب کبریت

توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.

در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید.

بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید.


جواب معمای چوب کبریت:

معمای تصویری, معمای جدید

منبع: بیتوته