تست هوش جدید

۰۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

معمای شکل‌های دوقلو

تست هوش جدید

کدام یک از پنج‌ضلعی‌های زیر یک جفت مشابه ندارد؟

شکل‌های دوقلو, تست هوش جدید


پاسخ معمای شکل‌های دوقلو:

شکل‌های دوقلو, تست هوش جدید

منبع: zoomit.ir