تست هوش مکعب باز شده

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۷

در شکل زیر یک مکعب باز شده داریم. می خواهیم آنرا تا بزنیم تا مجددا این مکعب را ایجاد کنیم.

تست هوش مکعب باز شده

  به نظر شما کدامیک از مکعب ها می تواند جواب این تست باشد؟

تست هوش با جواب, چیستان و  تست هوش


جواب تست هوش مکعب باز شده:

مکعب شماره یک

منبع: ihoosh.ir