داستان کوتاه «قربانی»

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۰

یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه، کشاورز دامپزشک میاره.

داستان کوتاه «قربانی»

دامپزشک میگه:

" اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید "

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:

"بلند شو بلند شو"

گاو هیچ حرکتی نمیکنه...

روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:

" بلند شو بلند شو رو پات بایست"

بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش

روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:

"سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی "

گاو با هزار زور پا میشه..

صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه:

" گاو رو پاش وایساده! جشن میگیریم... گوسفند رو قربونی کنید... "

نتیجه اخلاقی:

خودتونو نخود هر آشی نکنید!

منبع: بیتوته