کارهایی که یک مدیر کارآمد باید انجام دهد چیست؟

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۵۰

آیا به عنوان یک مدیر شهرت خوبی دارید؟ سعی کنید این فعالیتها را با هم تلفیق کنید و در کارهای روزمره خود بگنجانید تا اطمینان حاصل کنید که واقعا چنین هستید.

کارهایی که یک مدیر کارآمد باید انجام دهد چیست؟

  شما رییس هستید. اما این به معنی فردی بدبودن نیست و نباید باشد، زیرا رییسهای مخوف کارآمد نیستند. شما میتوانید مدیری باشید که کارمندانتان دوستش دارند، به او احترام میگذارند و اعتماد دارند، کسی که کارها را به خوبی و درستی انجام میدهد.

ما از انجمن کارآفرینان جوان پرسیدیم که: «کدام کار است که تمامی مدیران کارآمد بسیار زیاد انجام میدهند؟ » و این است چیزی که آنان گفتند:

1. لبخند بزنید

12 کاری که تمام مدیران کارآمد انجام میدهند

چند بار تاکنون شنیدهاید که کسی بگوید: «او مدیر خوبیست. همیشه بداخلاق است» هیچ وقت. مدیران خوب میدانند که نمیتوانید الهامبخش باشید اگر رفتار بدی با دیگران داشته باشید. مدیران خوب مثبتاندیشی و جذبه معنوی را در هر کاری که انجام میدهند، تزریق میکنند.

2. بفروشید

اگرچه رویکرد آن کمی با چیزی که باید برای مشتری احتمالی باشد   متفاوت است، یک مدیر خوب همیشه در حال فروش ایدهآلها به کارکنان خود است. این امر الزامیست که کارمندان به اصول تجارت باور داشته باشند تا خودنیز بتوانند آن را در خروجی اعمال خود بازتاب دهند.

3. بازخورد داشته باشید

بسیار اهمیت دارد که از روزمرهگی خارج شوید و در مورد چیزی که در سطح بالا آموخته اید فکر کنید. بازگردید و بنگرید که فردا براثر یادگیری چه کاری را متفاوت انجام خواهید داد و این یادگیری چه بازخوردی بر عملکرد فردایتان خواهد داشت.

4. مکالمه غیر رسمی داشته باشید

نباید هربار که صحبت میکنید حس رسمی بودن را القا کنید. مدیران کارآمد در انسانی عادی بودن موفقیت کسب کردهاند. آنها ارتباطی احساسی با افراد برقرار میکنند و برای نزدیکترکردن افراد به هم همدلی ایجاد میکنند. مردم به انسانها پاسخ میدهند، و مدیران بزرگ میدانند که چگونه افکار مردم را بخوانند و قلبشان را حس کنند.

5. سوالات خوب بپرسید

12 کاری که تمام مدیران کارآمد انجام میدهند

بیاموزید که چگونه سوالات تفکربرانگیز و جالب بپرسید و وسعت دانش را افزایش دهید و الگوی شناخت خود را با پرسیدن سوالات بهتر تنظیم کنید. نه تنها به کلمات گوش دهید بلکه به احساسات پشت آنها هم گوش بسپارید. تعمق کنید که منظور واقعی افراد چیست و بدانید که گاهی باید آنجا توقف کنیدبه جای اینکه خودتان چیزی به آن بیفزایید. تایید کنید، هضم کنید، بازخورد نشان دهید و سپس پاسخ دهید.

6. بر اساس بازخورد سازنده رفتار کنید

بهترین راه پیشرفت و ارتقا این است که بیاموزید چه چیزی را میتوانید بهتر انجام دهید. به کارمندان خود فرصت ارائه بازخوردی صادقانه و سازنده در مورد مدیریت خودتان به روشی غیر حضوری و بدون نام بدهید. (بسیار دشوار است که در مورد مدیر انتقادکنی وقتی خودش در اتاق حضور دارد) و اگر آنها موافق باشند آنها را ثبت کنید.   سپس حالت دفاعی نداشته باشید و اظهارات آنان را بشنوید و برای ارتقای کار و خودتان قدم بردارید.

7. مطالعه کنید

مدیریت متفکرانه نوعی از مدیریت است که تلاش میکنم به آن برسم و بهترین راه برای مدیر متفکر بودن خواندن با ولع و حریصانه است. چه در حال خواندن آخرین کتاب بازاریابی باشم یا انواع وبلاگها، سعی میکنمحداقل هر روز یک چیز جدید یادبگیرم. فایده دیگر خواندن ومطالعه مستمر این است که از شما نویسنده بهتری میسازد. این امر مدیریت افکارتان را هم قدرت میبخشد.

8. الهامبخش باشید

مدیران کارآمد الهامبخش ما هستند تا وجه بهتری از خودمان ارائه دهیم. آنها اهمیت و ارزشمان در سازمان را   با ما سهیم میشوند. وقتی که با چالشها روبرو میشویم، تواناییهای منحصربهفردمان را به ما یادآوری میشوند و از طریق این آگاهی تلاش میکنیم تا بهترین کاری را که میتوانیم انجام دهیم.

9. متمرکز باشید

12 کاری که تمام مدیران کارآمد انجام میدهند

من برای نداشتن این مورد گناهکارم. به عنوان یک کارآفرین همه ما میخواهیم که به هدف درخشان بعدی برسیم. موقعیتهای فراوانی در پیرامون ما پرسه میزنند اما مفیدترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که بگویید نه و بر چیزی که واقعا اهمیت دارد متمرکز شوید. چگونه این کار را انجام میدهید؟ اهداف و بینش خود را تعیین کنید و همیشه و هر روز آنها را به خود یادآوری کنید.

10. خطرات بیتصمیمی رابشناسید

کارآمدترین مدیران درمییابند که برای احاطه بر تمامی حقایق تصمیماتی که هر روز اتخاذ میکنند، وقت ندارند. در عوض، تنها باید اطلاعات کافی جمعآوری کنند تا تصمیم درستی بگیرند. برخی از آن تصمیمات اشتباه خواهند بود، اما بهتر است از اشتباهات درس بگیرید و دوباره تلاش کنید؛ به جای اینکه راکد و بیتصمیم باقی بمانید.

11. به طور مستمر با افراد مختلف ملاقات کنید

مدیران بزرگ همیشه تحت تاثیر بهترین رفتارهای افراد قرار میگیرند. مدیرانی که زمانی را بیرون از محیط خود میگذراننداین شانس را دارند که از افرادی با ارزشها و باورهای مختلف درس بگیرند. این امر به آنها امتیاز رقابتی نسبت به اطرافیانشان میبخشد وهمچنین توانایی فکرکردن از چشماندازی متفاوت را نیز به آنها میدهد.

12. گوش کنید

کارآمدترین مدیران چالشهایی را که با آنها روبرو میشوند و موقعیتهایی را که برای کارمندانشان فراهم است، درک میکنند. به منظور مدیریت کارآمدتر، باید به سخنان افراد تیمشان   صادقانه و با خوشرویی گوش کنند. هرچه بیشتر گوش کنند و سپس در عمل پاسخ مناسب بدهند، بیشتر میتوانند اعتماد و وفاداری افراد تحت رهبری ومدیریت خود را کسب کنند.

منبع: وب سایت پنجره خلاقیت