تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

در شکل زیر، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید (و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!


پاسخ تست هوش:

معما و تست هوش, تست هوش تصویری

منبع: ihoosh.ir