معمای تصویری تعداد مربع ها

۲۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۳

چند مربع در تصویر زیر می‌بینید؟

معمای تصویری تعداد مربع ها

توضیح:   رنگ طوسی، به عنوان زمینه طرح استفاده شده است. برای یافتن جواب، فقط خطوط سیاه‌رنگ را مدنظر قرار دهید.


پاسخ معما:

نکته مهم این است که رسیدن به پاسخ، به جای سرعت‌عمل، نیازمند دقت و تیزبینی است. پاسخ معما در تصویر زیر نمایش داده شده است:

معمای تعداد مربع ها، معمای ریاضی

منبع: zoomit.ir