نکاتی برای عذر خواهی تاثیر گذار

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

۹

حتما شما هم مانند تمامی انسانها گاهی خواسته یا نا خواسته مرتکب اشتباهاتی شده اید که موجب رنجش همسر و یا عزیزانی که در کنار آنها زندگی می کنید شده اید. در این مواقع دانستن راه کارهای تاثیر گذار عذر خواهی به شما کمک می کند تا رنجیدگی کدورت را از بین ببرید و فضایی پر مهر را در محیط زندگی حاکم نمایید.

نکاتی برای عذر خواهی تاثیر گذار

وقتی اشتباهی می کنیم، دلی را می شکنیم، حرفی می زنیم که کدورت ایجاد می کند چطور برخورد می کنیم؟ چگونه عذرخواهی می کنیم؟! اگر فکر می کنید که تنها با گفتن “ببخشید” قائله ختم خواهد شد و طرفتان موظف است که اشتباه شما را ببخشد و فراموش کند و همه چیز تمام شود سخت در اشتباه هستید!

اگر خواهان سر و سامان دادن رابطه تان هستید، لازم است که یک  عذرخواهی خوب  را یاد بگیرید.

یک عذرخواهی خوب دارای 6جزء مهم است که عبارتست از:

1- بیان تأسف

2- توضیح اینکه چطور اینگونه شد

3-قبول مسئولیت

4-بیان پشیمانی

5- پیشنهادی برای جبران

6- درخواست بخشش

اگرزمان کمی دارید و یا بنا به دلایلی نمی توانید تمام اجزاء آنرا انجام دهید، تحقیقات نشانداده که مهم ترین بخش  عذرخواهی“قبول مسئولیت” است. پذیرش اینکه اشتباه کرده اید بسیار مهم است.

هیچوقت به خاطر احساس فرد مورد نظر عذرخواهی نکنید، بلکه به خاطر رفتار خودتان معذرت بخواهید.

به جای اینکه بگویید: ” از اینکه با حرفام ناراحتت کردم عذر می خوام” بگویید: ”متأسفم من جملات دردناکی بهت گفتم “.

دومین جزءمهم دیگر پیشنهاد جبران است. وقتی قادر نیستید آسیبی که به طرف مقابلتان زده اید برگردانید، پس لازم است کاری بکنید که آسیب وارده کم شود.

جزء مهم دیگر، ابراز تأسف، توضیح اینکه چرا چنین شد و بیان پشیمانی است.

آخرین مرحله ی  عذرخواهی  “درخواست بخشش” است.

پر واضح است که مضمون  عذرخواهی  نیمی از راه است، جریانات وارده بیشتر از این حرفاست. با من من کردن، اجتناب از نگاه مستقیم، دست به سینه گوشه ای ایستادن، هنوز در مرحله عصبانیت بودن تأثیر کلام شما را بسیار کم می کند.

اگر واقعاً قصد عذرخواهی دارید رو در رو عذرخواهی کنید، اس ام اسی و ایمیلی تأثیر کمی دارد. طرف شما دوست دارد ببیند و یا بشنود که در ابراز تأسف خود پشیمان هستید و می تواند برای بقیه دوستی به شما اعتماد کند.

منبع: سلامت نیوز