معمای شلیک تیر به هدف

۰۹ مهر ۱۳۹۵

۱۲

در یک مجموعه‌ی تفریحی تمرین تیراندازی در نظر گرفته شده است. با هر بلیط می‌توان 5 تیر شلیک کرد و به ازای هر تیر که به هدف بخورد، 2 تیر جایزه داده می‌شود. علی با یک بلیط 17 شلیک انجام داده است.

معمای شلیک تیر به هدف

  او چند بار به هدف زده است؟

الف) 3 بار

ب) 6 بار

ج) 12 بار

د) 15 بار

ه) نمی‌توان به صورت یکتا تعیین کرد.


پاسخ 'معمای شلیک تیر به هدف'

گزینه (ب) درست است.

علی 12 تیر بیش از سهمیه‌ی خود شلیک کرده است و چون با به هدف زدن یک تیر دو تیر جایزه می‌گیرد٬ بنابراین علی 6 بار به هدف زده است.

منبع: ihoosh.ir