مثلث ها را بشمارید

۱۰ مهر ۱۳۹۵

۱۰

در شکل داده شده، چند مثلث قابل شمارش است؟

مثلث ها را بشمارید


جواب:

64 مثلث

منبع: ihoosh.ir