تست هوش: گزینه مناسب را انتخاب کنید

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

۹

به تصویر زیر نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید..!

تست هوش: گزینه مناسب را انتخاب کنید
معما های سخت, معما های سخت با جواب

معماهای سخت با جواب


پاسخ تست هوش:

پاسخ گزینه B است.

معما های سخت, معما های سخت با جواب

منبع: بیتوته