معمای ریاضی دنباله‌ای از هشت‌ها

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

آیا می‌توانید به کمک هشت عدد 8، به عدد 1000 برسید؟ استفاده از هر نماد ریاضی در این رابطه مجاز است.

معمای ریاضی دنباله‌ای از هشت‌ها


پاسخ معما:

8 + 8 + 8 + 88 + 888

8- (  (  8  /  (  8 + 8) - (  8 + 8)   8  )   8)

8.888 /  8888

8 - (  8 + 8)   8 + (  8 - 888)

8 / (  8888-888)

منبع: zoomit.ir