تست هوش: یکی را حذف کنید

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

به شکل زیر نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟

تست هوش: یکی را حذف کنید


پاسخ تست هوش 'یکی را حذف کنید:

شکل C

اشکال داده شده، دو به دو مشابهند:

A, E

B, F

D, g

و بنابراین شکل C حذف خواهد شد.

توجه کنید که همه شکل های مشابه در اینجا، با دوران حول مرکزشان به یکدیگر تبدیل می شوند.

منبع:  

منبع: ihoosh.ir