معمای پرونده قتل

۲۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

در طول هفته گذشته چهار پرونده قتل به اداره پلیس شهر رسید. بر اساس تحقیقات انجام شده، اطلاعات زیر درباره مظنون و محل وقوع جرم در این پرونده‌ها به دست آمده است:

معمای پرونده قتل

- خانم قرمز از چاقو استفاده کرده است، ولی نه در کتابخانه.

- قتل دیگری به کمک طناب و در فرودگاه به وقوع پیوسته که البته توسط آقای آبی انجام نشده است.

- قتلی که در موزه به وقوع پیوسته با اسلحه‌گرم انجام شده و در هنگام وقوع قتل دیگر، آقای ارغوانی در کتابخانه حضور نداشته است.

- آقای آبی هیچ‌گاه در موزه نبوده و خانم بنفش هم از طناب استفاده نکرده است.

- احتمال استفاده از چوب بیس‌بال در آشپزخانه 50 درصد است.

با توجه به اطلاعات بالا آیا می‌توانید تعیین کنید که هر مظنون کجا و با چه وسیله‌ای مرتکب جنایت است؟

چند توضیح:

1- افراد نام‌برده شده، مظنونین به قتل و مکان‌های مشخص‌شده، محل وقوع قتل هستند.

2- هر وسیله تنها توسط یک قاتل و هر مکان تنها محل وقوع یک قتل است.

3- راه‌حل مدنظر، تعیین قاتل، محل و ابزار قتل است (چهار مظنون، چهار مکان، چهار ابزار).


جواب معما:

- قتل نخست: خانم قرمز + چاقو + آشپزخانه

- قتل دوم: آقای ارغوانی + طناب + فرودگاه

- قتل سوم: آقای آبی + چوب بیسبال + کتابخانه

- قتل چهارم: خانم بنفش + اسلحه‌گرم + موزه

منبع: zoomit.ir