ساخت اعداد با اعمال ریاضی

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

آیا می توانید اعداد زیر را با شرایطی که عنوان شده بسازید؟ (می توانید از 4 عمل اصلی استفاده نمایید.)

ساخت اعداد با اعمال ریاضی

عدد 23 را بسازید ←      فقط با استفاده از عدد 2

عدد 34 را بسازید ←      فقط با استفاده از عدد 3

عدد 56 را بسازید ←      فقط با استفاده از عدد 5

عدد 100 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 913112221


جواب معما:

22+2/2=23

33+3/3=34

55+5/5=56

99+9/9=100

منبع: mathhome.ir