معمای فتیله ها و آزمایش سوختن

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

2 فتیله داریم... یکی بلند و با عرض کم (فتیله شماره 1) و دیگری کوتاهتر و با قطر زیاد (فتیله شماره 2) که هیچ کدام در عرض ها هم طراز نیستند (منظور اینکه بعضی قسمتها عرض کمتر و بعضی قسمتها عرض بیشتر دارد یعنی ما نمی توانیم آنها را با برش دادن به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم).

معمای فتیله ها و آزمایش سوختن

ما می دانیم که هر کدام از فتیله ها پس از روشن شدن در مدت (یک ساعت) سوختن تمام می شوند.

آزمایش سوختن؟؟؟

حال به ما گفته ان که با کمک این فتیله ها  و بدون استفاده از ساعت و یا هر وسیله دیگر نشان دهنده زمان، و فقط با استفاده از کبریت   ،به مدت زمان یک ربع (15 دقیقه) آزمایش سوختن را انجام دهیم.

منظور اینکه چطور زمان 15 دقیقه را با این فتیله ها انجام دهیم؟

آیا شما می توانید چنین کاری را انجام دهید؟

مسئله 100% جواب دارد...


جواب معمای فتیله ها و آزمایش سوختن:

ابتدا یکی از فتیله ها را از دو طرف روشن می کنیم  و دیگری را از یک طرف همزمان با ان روشن می کنیم.

وقتی که دو سر روشن فتیله به هم برسند نیمی از یک ساعت (نیم ساعت) سپری شده است.

در این لحظه فتیله ای که یک طرف آنرا روشن کرده بودیم خاموش می کنیم.

بعد از این مرحله دوباره این فتیله را این بار از 2 طرف روشن می کنیم و آزمایش را شروع می کنیم.

زمانیکه 2 طرف روشن به هم رسیدند نصف نیم ساعت (یک ربع) سپری شده است.

منبع: بیتوته