9 روش برای تقویت اعتماد به نفس

۰۷ تیر ۱۳۹۵

۳۲

اعتماد یکی از قدرتمندترین ویژگیهای شخصیست که ما میتوانیم داشته باشیم و قدرتی بسیار چشمگیر دارد که به شما کمک میکند مثبت بودن و شادی را به میزان ثابتی در زندگی خود حفظ کنید.

9 روش برای تقویت اعتماد به نفس

ایجاد اعتماد به نفس، کشمکشی بیپایان است و ترویج آن فرایندی تدریجیست. اما اینجا 9 روش برای تقویت اعتماد به نفس وجود دارد که به شما کمک میکند احساس ارزشمند بودن کنید:

دیگران را آزار ندهید

تا قبل از این فکر میکردم شادی و اعتماد به نفس تنها در افراد مشهور و محبوب وجود دارد، اما موضوع این نیست. مقایسه زندگیتان با دیگران خطرناک است. چون باعث احساس بیارزش بودن در برخی جنبهها میشود. آنها چیزی دارند که شما ندارید یا به گونهای زندگی میکنند که فکر میکنید میخواهید آن گونه زندگی کنید. به خاطر داشته باشید که همه انسان هستیم و بخشی از انسانیت سروکار داشتن با ناملایمات است. خیلی از چهرههای موفق هم مسائل شخصی دارند که هر روز اعتماد به نفس آنان را به چالش میکشد. به جای تمرکز بر چیزی که ندارید، بر اهداف، استعدادها و چیزهایی که از آنجام آنها لذت میبرید، متمرکز شوید. به جای تلاش برای تغییر اشتیاق و علاقه خود، آنها را ترویج دهید.

خوب است که در سکوت کار کنید

به هر دلیلی، باور عمومی این است که افرادی که جار میزنند، خودنمایی میکنند و خود را باشکوه جلوه میدهند، بیشترین اعتماد به نفس را در افراد دارند. بر این باوریم که اگر برای کاری در اجتماع سرشناس نباشی، به ارزشهایت بیتوجهی میشود. موضوع مهم، این هم نیست. اغلب افرادی که بیشترین اعتماد به نفس را دارند، بیشترین فروتنی را دارند که ترجیح میدهند به دور از نورافکن عموم به کار خود بپردازند. کسی که چهرهی حقیقی قدرت، عمق و اعتماد به نفس را به نمایش میگذارد، همان کسیست که میتواند رویایی را بدون ستایش دیگران دنبال کند.

همه منتظر گرفتن مچ شما نیستند

اطمینان میدهم که تنها شما نیستید که فکر میکنید سیبل و هدف متحرک برای دیگران هستید. شما تنها کسی نیستید که نگران تفکر یا شناخت دیگران نسبت به خودش است. همه ما چنین هستیم. متاسفانه و در این مورد خدارا شکر که ما همگی مجذوب خویشتن هستیم. گفتگوی درونیمان، وقتی که متحیر از قضاوت دیگران نیستیم، اغلب با قبضهایی که باید بپردازیم، کارهایی که میخواهیم دوستمان انجام دهد و غذایی که این هفته برای پنجمین بار میخوریم، فراموش میشوند.

خوب است با خندهای آن را کماهمیت جلوه دهید

هرکسی گاهی خرابکاری میکند. این امر اجتنابناپذیر است مگر اینکه به زیر زمین بروید یا در جنگلی دوردست پناه ببرید که برخلاف موجودیت اجتماعی انسان است. راه آسان برای تقویت اعتماد به نفس این است که کاستیها و نقاط ضعف خود و همچنین شکست در گامهای بلند را بپذیریم و همچنین درک کنیم که آن اشتباهات شخصیت ما را میسازند. هر انکار یا مانع موقعیتی برای یادگیری، رشد و موفقیت در تلاش بعدیست. اگر وقت افتادن نمیتوانید کلی بخندید، حداقل یک لبخند بزنید.

هرچه را که نمیتوانید کنترل کنید، رها کنید

هرکسی میخواهد که مسوولیت زندگی خودرا بر عهده داشته باشد. اتفاقاتی که میافتند، افرادی که ملاقات میکنیم، روش اتمام چیزها، هرچیز و همه چیز در رابطه با زندگیمان این است که میخواهیم تحت کنترلمان باشد. متاسفانه، این ممکن نیست. هیچ کس نمیتواند کنترل کاملی بر هرچیزی که برایش اتفاق میافتد، داشته باشد. آنچه که میتوانید کنترل کنید، بدون توجه به اتفاقات بیرونی، طرز برخورد و واکنشتان است. به عنوان پژواکی بر نکته قبل، اتفاقات منفی ناشی از بلندپروازی را با امید به رشد و شکرگزاری برای این موقعیت یادگیری بنگرید.

از دیگران تعریف کنید

منفیگرایی درونی منجر به عادتهای منفی بیرونی همچون سخنچینی، توهین و تهاجمات منفی میشود. راهی موثر برای کمک به تغییر مکالمه درونی منفیتان این است که آگاهانه عادت خود را به ستودن افراد تغییردهید. در جایگاهی بایستید که علیه تمرکز بر چیزهای ناراحتکنندهای است که افراد انجام میدهند، و در عوض به بهترین چیزها درون آنان بنگرید. همچنین در تعاریف خود صادق و بیریا باشید. دیگران حرف اجباری و ساختگی را به خوبی درمی یابند. اگر سعی کنید که بهترین نکات را در افراد بیرون بکشید، شما هم به نوبه خود محبوب خواهید شد.

با دیگران همکاری کنید

ما همیشه خیلی به خودمان سخت میگیریم. وقتی که پروژهای را برای اولین بار آغاز میکنیم، یا سعی میکنیم کاری را انجام دهیم، احساس تنهایی میکنیم و تنها خودمان را مسوول نتیجه آن میدانیم. این هم به نوبه خود باعث میشود که بر بخشهایی از پروژه تمرکز کنیم که در آن کاستی داریم و اعتماد به نفس خود را هرچه بیشتر پایین میآوریم. خوب، چه میشود اگر به فکر جمع کردن افرادی با افکار مشابه باشید که مهارتهای تخصصی برای انجام کاری در حد عالیداشته باشند؟ این به شما اجازه میدهد که بر چیزی که در آن به خوبی مهارت دارید متمرکز شوید. نه تنها در چیزی که به آن باور دارید شرکت خواهید کرد، بلکه استعدادهایتان توسط دیگران شناخته و ستوده میشوند.

با خودتان خلوت کنید

ما در دورهای با بیشترین ارتباطات در تاریخ بشر زندگی میکنیم. با اختراع شبکههای رسانهای اجتماعی، احساس میشود که ما شش مکالمهدر هر زمان داریم. اگرچه انبوهی از اظهارنظرها، لایکها و پستها میتوانند باعث بالابردن احترام به نفستان شوند، علاوه بر آن ممکن است وقتی در هیچ رسانه اجتماعی شرکت نداریم، در ما احساس بیارزش بودن ایجاد کنند. متاسفانه بسیاری از افراد، بخصوص در هزاره سوم، شادی خود را با میزان لایکهای دریافتی در پست اینستاگرام خود میسنجند. این از سلامت عقل به دور است. سعی کنید یک قدم به عقب بردارید، تلفن خود را در محلی امن بگذارید و زمانی را فقط به انجام فعالیتهای مورد علاقه تان اختصاص دهید.

مهربان باشید

این ایدهای ساده است که اغلب انجام آن سختترین کار است. رفتن یک مایل بیشتر برای کمک به دوستی که دچار مشکل شده یا یک ساعت بیشتر ماندن برای کمک به همکاری که در انبوه گزارشها گیر افتاده باعث میشود احساس اعتماد به نفس کنید و مانند نکته شماره شش در بالا، مهربانی و ارتعاشات خوب همیشه راه خود را برای بازگشتن به سمتتان مییابند. به بیان سادهتر، اگر مطابق با قانون طلایی رفتار کنید، افکار بلندتری نسبت به خود خواهید داشت.

اعتماد به نفس فرار است، اما میتوانید آن را بازیابید. به کاربردن نکات و مراحل ذکر شده در بالا میتواند نقطه آغاز باشد. وقتی که پاسخها معلوم باشند، اعتماد به وجود نمیآید بلکه وقتی اعتماد ساخته میشود که برای مواجهه با پرسش خود را آماده میکنید.

منبع: مجله خلاقیت