معمای تصویری شکل در شکل

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

چند حالت برای قرار‌دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟

معمای تصویری شکل در شکل

نکته:   برای محاسبه همه حالت‌ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید.


پاسخ معمای شکل در شکل:

برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.

چیستان و معما, معمای تصویری

منبع: zoomit.ir