با پارچه های دور ریختنی دستگیره بدوزید

۱۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

در این مطلب یک تزیین زیبا با پارچه ی جین می گذارم... امیدوارم لذت ببرید... ابتدا پارچه جین را به اندازه های شبیه به هم برش می زنیم.

با پارچه های دور ریختنی دستگیره بدوزید
آموزش دوخت دستگیره با پارچه های دور ریختنی

کار برش زده ی ما به صورت زیر خواهد بود... بهتر است از دو رنگ پارچه استفاده شود.

آموزش دوخت دستگیره با پارچه های دور ریختنی

شروع به بافتن یکی در میان می کنیم.

آموزش دوخت دستگیره با پارچه های دور ریختنی

پایان کار به این صورت خواهد شد.

آموزش دوخت دستگیره با پارچه های دور ریختنی

بعد از پایان کار می توانیم برای آن حاشیه درست کنیم.

آموزش دوخت دستگیره با پارچه های دور ریختنی

منبع: آفتاب