تست هوش تصویری: تکه چوب باقیمانده!

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

تعدادی تکه چوب داریم (همانند شکل زیر)
آیا می توانید 8 تا از آنها را به گونه ای بردارید که یک تکه چوب، باقی بماند؟! توجه کنید هیچ تکه چوب پنهانی در کار نیست!

تست هوش تصویری: تکه چوب باقیمانده!


جواب تست هوش تصویری 'تکه چوب باقیمانده! '

اگر کمی دقت کنید می بینید در واقع 9 تکه چوب داریم، نه 8 عدد. و هر طور که می خواهید می توانید کاری کنید که یکی باقی بماند!

پدیده فوق در واقع نوعی خطای دید تلقی می شود که شما برخی اجسام را در یک راستا می بینید در حالی که واقعا اینگونه نیست.

خطای دید جالب, معمای سخت

منبع: ihoosh.ir