تاثیر رژیم غذایی مادران باردار بر رشد سیستم ایمنی نوزاد

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۱

طبق یافته های مطالعاتی، رژیم غذایی پرچرب در طول بارداری ممکن است بر رشد مناسب سیستم ایمنی نوزاد تاثیر گذارد.

تاثیر  رژیم غذایی مادران باردار  بر رشد سیستم ایمنی نوزاد

مطالعه محققان کالج پزشکی بایلور آمریکا نشان می دهد زنانی که در طول بارداری رژیم غذایی پرچرب دارند موجب می شوند ریسک باکتری های تاثیرگذار موجود در روده نوزاد افزایش یابد و بدین ترتیب رشد سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد رژیم غذایی مادران باردار می تواند منجر به تغییرات متفاوتی بر میکروبیوم نوزاد شود و این تغییرات بر جذب انرژی از غذا و همچنین رشد اولیه نوزاد تاثیر می گذارد.

رژیم غذایی پرچرب در مادران ارتباط چشمگیری با شماری از میکروب های باکتروئید در میکروبیوم نوزادان هم در نمونه های گرفته شده بعد از تولد و هم چهار تا شش هفته بعد از تولد داشت.

باکتروئیدها در تجزیه و استخراج انرژی از برخی کربوهیدارت ها نقش دارند. در نتیجه نقصان و کاهش باکتروئیدها، این کربوهیدرات ها را برای نوزاد یا سایر میکروب ها غیرقابل استفاده خواهند بود.

کاهش مداوم گونه های باکتروئید در روده نوزاد می تواند پیامدهای قابل توجهی برای استخراج انرژی از غذا و رشد سیستم ایمنی داشته باشد.

منبع: مهر