حقایقی که قبل از شروع به کارآفرینی باید بدانید

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

آیا شما درباره راهاندازی اسنپچت رویا میبافید؟ با داستانهای موفقیت تجاری فراوانی که در رسانههای مختلف ارائه شدهاند، بیشتر کارآفرینان مشتاق واقعیت؛ مدیریت کسب و کار را تا 99.99 درصد اوقات نمیدانند.

حقایقی که  قبل از شروع به کارآفرینی باید بدانید

در اینجا پنج ذهنیت اشتباه معمول و یک حقیقت واقعا بزرگ را که باید قبل از شروع به کارآفرینی بدانید، ذکر کردهایم.

1. شما باید کاری را که دوست دارید بیشتر انجام دهید

همه فکر میکنند که باید کاری را که به آن علاقه دارند، در هنگام راهاندازی کسب و کار بیشتر انجام دهند. اشتباه است. زمانی که شما یک کسبوکار راه میاندازید، باید کارهای بسیار زیادی را انجام دهید و به آنها نظارت داشته باشید؛ از بازاریابی گرفته تا حسابداری و خدمات کارمندان و مشتری و... در پایان روز میبینید که واقعا زمان کمتری را به چیزی که دوست دارید اختصاص دادهاید. حرفه شما به عنوان یک کارآفرین انجام منحصر یک کار نیست، بلکه گرداندن کسبوکار است.

بنابراین، اگر دوست دارید که کلاههای متعددی بر سر بگذارید و از ایده مدیریت تمام جوانب کسبوکار نیز هیجانزده شدهاید، علاوه بر آن فکر میکنید که این گزینه مناسبی برای مهارتها و تجارب شماست، در مسیر درستی قدم بر میدارید. در غیر این صورت با احتیاط عمل کنید.

2. شما باید رییس خودتان باشید.

زمانی که شما شغلی دارید، افراد زیادی روی آنچه شما در ازایش حقوق میگیرید، ساعات کاریتان، همکارانتان و دیگر تصمیمات حرفهای تاثیرگذار هستند. زمانی که شما رییس هستید، تعداد روسای خود را افزایش دادهاید؛ چون تکتک مشتریان روی شما کنترل دارند. اکنون شما باید به صدها و شاید هزاران نفر از مردم گزارش کار بدهید؛ مردمی که روی آنچه شما در ازایش پول دریافت میکنید و ساعات کاریتان کنترل دارند.

و اگر شما وامدهندهها، سرمایهگذارها، صاحبخانه یا شرکت شعبهدهنده داشته باشید، تحت کنترل آنها نیز خواهید بود. شما اکنون حتی باید به افراد بیشتری گزارش بدهید.

3. کسبوکار در مورد شماست

ما محصولات و خدمات بیشتری از چیزیکه میخواهیم یا احتیاج داریم در دسترس داریم. این موضوع چشمانداز کارآفرینی را نسبت به 50 سال گذشته متفاوت کرده است. اگر خللی در بازار وجود دارد که مشتریان برای حل آن ناامید شدهاند و مایلند در ازای آن پول بپردازند، آن موضوع دلیل خوبی برای شروع یک کسبوکار خواهد بود.

به یاد داشته باشید، ری کروک به دلیل بیحوصلگی یا نارضایتی از خود توسعه مکدونالد را ادامه نداد. او این کار را انجام داد تا به نیاز مشتریان رسیدگی کند. اگر میخواهید کاری در مورد خودتان انجام دهید، به دنبال تفریحی بگردید یا شغلی برای خود ایجاد کنید، اما کسب وکاری را آغاز نکنید. کسبوکارهای موفق کاملا به معنای رسیدگی به نیازهای مشتریان هستند.

4. آسان است

دلیلی وجود دارد که کلمه «برنامه» همیشه به همراه «به سرعت پولدار شوید» میآید. زمان زیادی نیاز است که کسبوکاری ایجاد شود؛ گاهی حتی سه سال یا بیشتر طول میکشد تا کسبوکاری ریشه دار شود. مالکیت کسبوکار گلولهای جادویی به سوی امنیت مالی نیست. شما باید خود را برای حضور طولانی مدت در آن آماده کنید.

5. «شما میتوانید» هممعنای «شما باید» است

تنها این که شما میتوانید کاری را انجام دهید دلیل بر آن نمیشود که شما باید آن کار را انجام دهید و در آن موفق شوید. باید آن کار با توجه به اهداف، شرایط و موقعیتتان بهترین انتخاب شما محسوب شود. شما باید به نتایج آن موقعیت بنگرید و ببینید که آیا به خطراتش، چه مالی و چه کیفی، میارزد یا خیر.

بسیاری از مردم در ازای موقعیتی که در آن پول کمتر یا برابر به دست میآورند، ساعات بیشتری کاری میکنند و استرس بیشتری دارند، حقوقشان را معامله میکنند و پساندازشان را به خطر میاندازند. چنین کسبوکاری را گیجکننده مینامند. گیج نشوید. مطمئن شوید که این مبادله خطر-پاداش برایتان مفهومی در بر داشته باشد و شما موقعیت آن را دارید که به نسبت شرایط فعلی یا دیگر شرایط در دسترس خودتان به طور قابل توجهی پیشرفت کنید.

و یک حقیقت واقعا بزرگ: قانون «3».

من اینگونه تقلب میکنم (سه حقیقت را در قالب یک حقیقت ارائه میدهم) اما با من همراه شوید. این چیزیست که میتوانید به خاطر بسپارید: هر چیزی که سه برابر زمان بیشتری بطلبد تا کامل شود (قراردادهای قانونی، داشتن درآمد، بالا آوردن وبسایت و هر کار دیگری)، سه برابر هزینه بیشتر نسبت به سرمایهتان خواهد داشت و از آنچه انتظار داشتید سه برابر دشوارتر است.

حتی اگر فکر میکنید که محافظهکار یا واقعگرا هستید، شاید زمان، پول و تلاش مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت در یک کسبوکار را دست کم گرفته باشید.

کارآفرینی به خاطر پذیرفتن چالش نیست، بنابراین مطمئن شوید که با چشمانی کاملا باز پیش میروید و چیزی را که قرار است انجام دهید با واقعگرایی بررسی کنید.

منبع: وب سایت پنجره خلاقیت