معمای جمله حیاتی

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

شخصی توسط یک قبیله ی وحشی دستگیر شد به او اجازه دادند که قبل از مرگش یک جمله بگوید که اگر جمله اش صحت داشته باشد او را با روغن جوشان بسوزانند و اگر حرفش غلط باشد او را با تیر زهر آگین بکشند.

معمای جمله حیاتی

مرد باهوش با یک جمله خود را از مرگ نجات داد آن جمله چی بود؟


جواب معما:

جمله: شما مرا با تیر زهر آگین خواهید کشت.

اگر جمله اش درست باشد باید او را با روغن بسوزانند که امکان ندارد.

اگر جمله اش غلط باشد باید او را با تیر زهر آگین بکشند که امکان ندارد.

منبع: بیتوته