"میدان ﺍﯾﺮﺍن ” ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ

۱۸ تیر ۱۳۹۵

۱۲۲

بوئنوس آیرس (Buenos Aires) پایتخت کشور آرژانتین و بزرگ‌ترین شهر و بندر آن است. این شهر در ساحل جنوبی ریو دو لاپلاتا، و بر روی ساحل جنوب شرقی قاره آمریکای جنوبی، و مقابل شهر ساکرامنتو، اروگوئه واقع شده‌است.

"میدان ﺍﯾﺮﺍن ” ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ

بوئنوس آیرس که به شدت تحت تأثیر فرهنگ اروپا قرار گرفته، به خاطر معماری، زندگی شبانه، و فعالیتهای فرهنگی اش سرشناس است. این شهر همچنین یکی از ثروتمندترین شهرهای آمریکای لاتین است، که در آن بیشتر طبقه متوسط اجتماعی و نیز ساکنانی که دارای تحصیلات عالی هستند، زندگی می‌کنند.

بوئنوس آیرس پس از درگیریهای داخلی در قرن نوزدهم، در 1880 از ایالت بوئنوس آیرس خارج شد تا توسط دولت فدرال اداره شود. محدوده‌های شهر نیز گسترش یافت تا شامل شهرهای سابق بلگرانو و فلورس شود.

گاهی ازاین شهر به عنوان «پایتخت فدرال» یاد می‌کنند تا آن را از ایالتی با این نام متمایز سازد. در اصلاحات 1994 قانون اساسی آرژانتین، این شهر یک شهر خودمختار معرفی گردید، از این رو عنوان رسمی آن «شهر خودمختار بوئنوس آیرس» است.

ایران در آرژانتین را ببینید...

"میدان ﺍﯾﺮﺍن ” ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ! (ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﺍز ﺍﯾﺮﺍن ﺑﻪ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1344ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ) ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍن ﺑﯿﺴت ﻭﺩﻭﻡ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ 1344 ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍن ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ. ﻣﯿﺪﺍن « ﺍﯾﺮﺍن » ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺩﻭﺭﺍن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺍز ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ زﯾﺒﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﻮﺱ ﺁﯾﺮﺱ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

ایران در آرژانتین را ببینید...

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ ﺍز ﺑﺎﺷﮑﻮﻩﺗﺮﯾﻦ ﻭ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ ﺁﯾﺮﺱ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ، ﺑﻪﻧﺎﻡ «ﻣﯿﺪﺍن ﺍﯾﺮﺍن» ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺍز ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍن ﺑﻮﯾﻨﻮﺱ ﺁﯾﺮﺱ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﺍن« ﺍﯾﺮﺍن» ﺍز زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﻭ ﺍز ﺟﺬﺍﺑﯿﺖﻫﺎﯼﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺳﺘﻮن ﻭ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺘﻮن ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺪﺍنﺍﯾﺮﺍن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍز ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ایران در آرژانتین را ببینید...

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍن ﺍﯾﺮﺍن ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﻮﺱﺁﯾﺮﺱ ﻧﻮزﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍن ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺳﺘﻮنﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﻮﺵﺁن ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻮنﺳﺮﺩﯾﺲﮔﺎﻭﮐﻪ ﺍز ﺳﺮﺩﯾﺴﻬﺎﯼ ﮐﺎﺥ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ...

ایران در آرژانتین را ببینید...

منبع: وب سایت بدندید