تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

تعدادی شکل داریم که یکی از آنها را باید حذف کنیم! آیا می توانید آن را بیابید؟

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟؟


پاسخ تست هوش 'گزینه متفاوت، بیرون! '

گزینه 3

شکل های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند (از لحاظ نقاط)، بجز گزینه 3 که تنهاست.

1-5

2-4

3

6-7

8-9

منبع: ihoosh.ir