معمای جابجایی سکه ها

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

ده سکه، مطابق شکل کنار هم قرار گرفته اند، و یک مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل داده اند که راس آن رو به بالاست.

معمای جابجایی سکه ها

چطور می توانید فقط با جابه جایی سه سکه، کاری کنید که راس مثلث رو به پائین قرار بگیرد؟

معما و تست هوش, معمای تصویری


پاسخ معمای جابجایی سکه ها

دو سکه واقع در طرفین ردیف پائین را بردارید و در طرفین ردیف دوم از بالا قرار بدهید و سکه بالایی را هم به پائین منتقل کنید.

معما و تست هوش, معمای تصویری

منبع: ihoosh.ir