تست هوش: پنل لامپ های LED

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل 25 لامپ LED کوچک هستند. برخی از آنها روشن (نقاط تیره) و برخی هم خاموشند (نقاط خالی). آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، بگویید کدام پنل، جایگزین علامت سوال خواهد شد؟

تست هوش: پنل لامپ های LED


پاسخ تست هوش 'پنل لامپ های LED'

گزینه 5

از چپ به راست ستون ها را بررسی می کنیم:

ستون اول: هر دو شکل نسبت به محور عمودی دارای تقارن هستند.

ستون دوم: هر دو شکل نسبت به محور افقی دارای تقارن هستند.

ستون سوم: شکل دارای تقارن مایل می باشد و تنها گزینه شماره 5، این شرط را داراست.

منبع: ihoosh.ir