معمای ریاضی: رمزگشایی حاصلضرب

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

به حاصلضرب زیر توجه کنید.

معمای ریاضی: رمزگشایی حاصلضرب

هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟

تست هوش ریاضی, معمای تصویری

توجه کنید: هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.

این معما دارای تنها یک جواب می باشد....


پاسخ معمای ریاضی 'رمزگشایی حاصلضرب:

تست هوش ریاضی, معمای تصویری

منبع: ihoosh.ir