معمای المپیادی: معمای آبرسانی

۲۵ مهر ۱۳۹۵

۸

یک منبع آب به یک مصرف کننده‌ی در یک ساختار مشخص، لوله‌کشی شده است و ظرفیت انتقال لوله ها با یکدیگر متفاوت هستند.

معمای المپیادی: معمای آبرسانی

در شکل فوق، بین منبع آب الف و مصرف کننده‌ی ب لوله‌کشی شده است. عددی که بر روی هر لوله نوشته شده است، نشان دهنده‌ی حداکثر ظرفیت انتقال آن لوله (لیتر بر ثانیه) است.

مصرف کننده، حداکثر چند لیتر بر ثانیه آب دریافت خواهد کرد؟

الف) 13

ب) 7

ج) 12

د) 41

ه) 11


پاسخ معمای المپیادی: معمای آبرسانی

گزینه (ب) درست است.

با توجه به شکل، حداکثر 4 لیتر آب به نقطه‌ی ج می‌رسد. پس از لوله‌ی ب-ج که ظرفیت آن 9 لیتر است حداکثر 4 لیتر در ثانیه آب به مصرف‌کننده ب سرازیر می‌شود. از لوله‌ی ب-د نیز که حداکثر ظرفیت آن 3 لیتر است اگر 3 لیتر در ثانیه آب به مصرف‌کننده ب برسد حداکثر آبی که به مصرف‌کننده خواهد رسید 7 لیتر در ثانیه می‌باشد.

معما های سخت با جواب, معما و تست هوش

منبع: ihoosh.ir