معمای دهقان و گوسفندان

۰۷ مهر ۱۳۹۵

۱۴

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد...

معمای دهقان و گوسفندان

نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت و با 3 سه گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت...

او چند گوسفند به شهر برده بود؟


جواب معمای دهقان و گوسفندان

او 31 سی و یک گوسفند به شهر برده بود...

1. نصف به اضافه نیم گوسفند رو به نفر اول می دهد...

اگر سی و یک گوسفند داشته باشیم یعنی شانزده گوسفند فروختیم می مونه پانزده تای بقیه...

2. نصف به اضافه نیم گوسفند رو هم نفر دوم می خره، یعنی هفت و نیم به اضافه نیم، میشه هشت تا که نفر دوم می بره...

3. نصف به اضافه نیم گوسفند دیگه هم به نفر سوم می دهد که از هفت تای باقیمانده کم می شه...

یعنی چهار تا، در نهایت می مونه سه گوسفند...

منبع: vase2.com