روش ساخت شکلات بافتنی

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۵۸

آموزش بافت شکلات بافتنی

روش ساخت شکلات بافتنی

ابتدا یک حلقه درست میکنید 6پایه کوتاه داخل حلقه ها بزنید.

دور 2)   در هر پایه از رج قبل دو پایه کوتاه بزنید.:12

دور 3)   یک پایه سر جای خود. در پایه بعد از رج قبل دو پایه کوتاه بزنید. تا آخر: 18

دور 4) دو تا دانه سر جا خود. در پایه بعد از رج قبل دو پایه کوتاه بزنید. 24

دور 5تا 8) 24

دور 9) دو تا سرجا خودش. دوتا بعدی را با هم یکی میکنیم. تا آخر به همین ترتیب ادامه میدیم. 18

دور 10) پایه اول سر جای خود. دو پایه بعد را با هم یکی میکنیم. تا آخر تکرار میکنیم.:12

دور 11) پایه ها را دو تا دو تا با هم یکی میکنیم.:6

برای لبه ها

رج اول) 9 زنجیره بزنید. از زنجیره دوم شروع کنید و پایه کوتاه بزنید. تا آخر: 8

رج دوم) دوتا پایه اول را با هم یکی کنید. 4پایه سر جای خود. دوتا آخر را با هم یکی کنید: 6

رج سوم) دوتا اولی را با هم یکی کنید. دوتا سر جای خود. دوتا آخری را با هم یکی کنید. 4 تا.

رج چهارم.) دو به دو پایه ها را با هم یکی کنید.

دور گیری:

در آخر کار. از پهلوی سمت راست شروع کنید و دور تا دور قسمت بافته شده را پایه بزنید (برای مرتب شدن بافت).توجه داشته باشید که قسمت انتهای بافته شده را دور گیری نکنید

منبع: ایران بانو