معمای چوب کبریت

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

در شکل بالا، 24 چوب کبریت داریم. آیا می توانید با برداشتن 8 چوب کبریت، تنها 2 مربع باقی بگذارید؟

معمای چوب کبریت


پاسخ تست هوش معمای چوب کبریتی:

معمای چوب کبریت, معمای تصویری

منبع: ihoosh.ir