تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۳۹

به تصویر زیر نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟؟

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!


پاسخ تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!  

گزینه 3

شکل های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند (از لحاظ نقاط)، بجز گزینه 3 که تنهاست.

1-5

2-4

3

6-7

8-9

منبع: ihoosh.ir