تست هوش: توپهای داخل محفظه!

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

9 توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است (رنگ قرمز). می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟

تست هوش: توپهای داخل محفظه!


پاسخ تست هوش 'توپهای داخل محفظه! '

7 بار

توپهای داخل محفظه, تست هوش جدید

منبع: ihoosh.ir