تست هوش: چهارگوش های در هم پیچیده!

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۲۲

به شکل زیر خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟

تست هوش: چهارگوش های در هم پیچیده!


پاسخ تست هوش 'چهارگوش های در هم پیچیده! '

18 مربع

6 مربع در وسط که با رنگ مشخص شده اند، و 12 مربع هم دور تا دور این مربع های رنگی.

تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب

منبع: mathhome.ir